Tiny

Tiny

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN, laatst bijgewerkt 25-10-2022
Training en coaching Eigenstijl Leefstijlcoaching

1. Doelen en definitie

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Eigenstijl Leefstijlcoaching. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst, al dan niet in het kader van de complementaire zorg.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Eigenstijl Leefstijlcoaching zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.

1.3. De betrokken partijen betreffen mevrouw Tiny Fortezza – Kuiken, hierna te noemen Eigenstijl Leefstijlcoaching en de andere partij, de klant, hierna te noemen opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn.

1.4. Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die bereid zijn om te leren. In geval van coaching verklaart de opdrachtgever zich in te zullen spannen om verandering van het eigen gedrag te bewerkstelligen.

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

2.1. Van opdrachtgever wordt een actieve houding en verantwoordelijkheid verwacht voor het bereiken van het in de overeenkomst omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Opdrachtgever en zijn/haar vertegenwoordiger zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

2.2. Eigenstijl Leefstijlcoaching spant zich in om de gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Eigenstijl Leefstijlcoaching is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Eigenstijl Leefstijlcoaching toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Eigenstijl Leefstijlcoaching verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

2.3. Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling noch enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch of financieel advies. Opdrachtgever is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van de coachee voor de te behalen resultaten van de coaching.

2.4. Wanneer Eigenstijl Leefstijlcoaching het zinvol of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan zij door derden worden bijgestaan.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Tenzij anders is overeengekomen is Eigenstijl Leefstijlcoaching gehouden haar aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

3.3. Mondelinge aanbiedingen door Eigenstijl Leefstijlcoaching zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk bevestigd zijn. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Eigenstijl Leefstijlcoaching en de opdrachtgever vindt plaats door ondertekening door de opdrachtgever van de daartoe bestemde offerte, door de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever van diens telefonische opdracht.

4. Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

4.1. Eigenstijl Leefstijlcoaching aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

4.2. Eventuele toepasselijkheid van voorgenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Eigenstijl Leefstijlcoaching onverlet.

4.3. Algemene voorwaarden worden slechts door Eigenstijl Leefstijlcoaching aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via diezelfde inkoopvoorwaarden.

4.4. Wanneer Eigenstijl Leefstijlcoaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Eigenstijl Leefstijlcoaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5. Coaching sessies en Body Drum Release:

5.1. In de ondertekende overeenkomst staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.

5.2. De bijeenkomsten vinden plaats in de praktijkruimte van Eigenstijl Leefstijlcoaching aan De Swel 4 te Joure of op een andere overeengekomen locatie.

5.3. Eigenstijl Leefstijlcoaching dient tijdig te kunnen beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens. Indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Eigenstijl Leefstijlcoaching noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.

5.4. Eigenstijl Leefstijlcoaching stelt als voorwaarde voor coaching dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de eigen (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en het daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de sessies bij Eigenstijl Leefstijlcoaching te stoppen. Zij respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen.

5.5. Inkorten van het in de overeenkomst vastgelegde traject is niet mogelijk. Uitbreiding in de tijd of in het aantal bijeenkomsten is mogelijk na overleg met opdrachtgever.

5.6. Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen opdrachtgever, diens vertegenwoordiger en Eigenstijl Leefstijlcoaching over voortgang en afronding van het traject.

5.7. Bij ziekte of wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen vanuit Eigenstijl Leefstijlcoaching of vanuit opdrachtgever wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

5.8. Indien Eigenstijl Leefstijlcoaching door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

5.9. Afzegging dient telefonisch of per e-mail gedaan te worden. Afspraken die niet, of korter dan 12 uur van tevoren worden afgezegd, worden beschouwd als zijnde plaatsgevonden en voor 100% gefactureerd.

5.10. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Eigenstijl Leefstijlcoaching voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

5.11. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Eigenstijl Leefstijlcoaching reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is zij overigens jegens Eigenstijl Leefstijlcoaching gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

6. Werkwijze coaching

6.1. Voor elke bijeenkomst brengt opdrachtgever de in de voorgaande sessie afgesproken opdrachten in. Tijdens de sessies wordt gereflecteerd en gehandeld vanuit het belang van de beoogde doelstelling van de coachee.

6.2. De coachee schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.

6.3. Inclusief voorbereiding wordt de tijdsinvestering van coachee geschat op 2 à 3 uur per bijeenkomst. Dit is exclusief eventuele reistijd.

7. Groepssessies zoals training en workshops: 

7.1. Indien er wijzigingen zijn in de aangemelde deelnemers kan de opdrachtgever in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de vervanging aan Eigenstijl Leefstijlcoaching wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training.

7.2. Bij annulering langer dan 1 maand voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50% van het geoffreerde bedrag te vergoeden. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te voldoen. Bij overmacht, de trainer kan niet trainen (weeromstandigheden, ziekte), wordt er eerst gezocht naar gelijksoortige vervanging. Als er geen vervanging beschikbaar is, wordt onderling besproken wat de vervolgstappen zijn.

8. Verplichtingen van Eigenstijl Leefstijlcoaching:

8.1. Eigenstijl Leefstijlcoaching zal de coaching naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.

8.2. Eigenstijl Leefstijlcoaching behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.3. Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door opdrachtgever wordt ingebracht, wordt door Eigenstijl Leefstijlcoaching vertrouwelijk behandeld. Eigenstijl Leefstijlcoaching en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten coachee om. Het staat coachee vrij om mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

8.4. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Eigenstijl Leefstijlcoaching verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

8.5. Bij vermoedens van of het bestaan van kindermishandeling en huiselijk geweld hanteert Eigenstijl Leefstijlcoaching de Meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld. De organisatie Veilig Thuis zal worden in geval van een dergelijke melding. Klik hier voor context, het afwegingskader en de meldcode afkomstig van de RBCZ.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Op alle door Eigenstijl Leefstijlcoaching verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigenstijl Leefstijlcoaching.

9.2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Eigenstijl Leefstijlcoaching en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd het recht van Eigenstijl Leefstijlcoaching om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

9.3. Gegevens en/of informatie die Eigenstijl Leefstijlcoaching ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor meditatie en onderwijs e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Eigenstijl Leefstijlcoaching, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

10. Voortgang en afronding

10.1. Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van coaching worden door Eigenstijl Leefstijlcoaching desgewenst aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.

10.2. De afronding vindt plaats tijdens de laatste sessie waarbij naast evaluatie en reflectie ook borging van de resultaten aan de orde komt. In een eventueel afrondend driegesprek onderzoekt opdrachtgever met zijn/ haar vertegenwoordiger en Eigenstijl Leefstijlcoaching in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden.

11. Betaling, tarieven en annuleringen

11.1. In de overeenkomst is de investering in tijd en geld opgenomen, eventuele reiskosten expliciet opgenomen.

11.2. BTW bedragen zijn expliciet aangegeven. Met ingang van 1-4-2022 is Eigenstijl Leefstijlcoaching vrijgesteld van BTW en betreffen de vermelde bedragen 0 % BTW, conform Kleine Ondernemersregeling (KOR) 2022.

11.3. Eventuele uitbreiding van het traject in extra sessies wordt per sessie voorafgaand aan de uitbreiding  gefactureerd.

11.4. Betaling van coaching dient voorafgaand aan het coachingstraject te geschieden en in elk geval binnen 14 dagen na factuurdatum. Het totaalbedrag kan desgevraagd in twee termijnen verdeeld worden. Betaling van eenmalige sessies, ook voor Body Drum Release, dient voorafgaand aan de sessie betaald te zijn. Indien de gewenste datum voor een sessie onverhoopt niet uitvoerbaar blijkt dan vindt ten alle tijd eerst overleg plaats voor een alternatieve datum. Alleen wanneer Eigenstijl Leefstijlcoaching de aanvraag later dan 2 werkdagen per e-mail heeft bevestigd en de gewenste datum is niet meer beschikbaar, is terugbetaling mogelijk.

11.5. Betaling van groepssessies dient na uitvoering van de training of workshop te geschieden, binnen 14 dagen of zoals op de factuur aangegeven.

11.6. Eigenstijl Leefstijlcoaching heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de betaling heeft verricht.

11.7. Eigenstijl Leefstijlcoaching behoudt zich het recht voor jaarlijks tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Eigenstijl Leefstijlcoaching is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat haar verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de overeenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Eigenstijl Leefstijlcoaching of van hen, die door Eigenstijl Leefstijlcoaching te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werk(en).

12.2. Eigenstijl Leefstijlcoaching is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Eigenstijl Leefstijlcoaching is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.

12.3. Elke deelname aan een sessie, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever.

12.4. Eigenstijl Leefstijlcoaching is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

13. Wanprestatie en ontbinding

13.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Eigenstijl Leefstijlcoaching ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks naar haar keuze.

13.2. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Eigenstijl Leefstijlcoaching vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

13.3. De in artikel 13.1 en 13.2. vermelde rechten heeft Eigenstijl Leefstijlcoaching eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Eigenstijl Leefstijlcoaching op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

14. Geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Eigenstijl Leefstijlcoaching is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Indien opdrachtgever en Eigenstijl Leefstijlcoaching een geschil hebben voortvloeiend uit de overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de Rechtbank te Leeuwarden bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

14.3. Daarnaast is de WKKGZ van toepassing. Voor klachtenbehandeling kan de coachee zich richten op de Geschillencommissie van de Coöperatie Complementary Alternative Medicine, hierna: Camcoop. In dit stroomschema zijn de te volgen stappen weergegeven.  Contactgegevens beroepsvereniging: info@vivnederland.nl
en 035- 69 54 105. Procedure en verdere informatie geschillencommissie: www.camcoop.nl/geschillencommissie.

Deel dit blog