ALGEMENE VOORWAARDEN
Coaching Eigenstijl Leefstijlcoaching

  1. Doelen en definitie:

Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst die voorafgaand aan een coachingstraject door alle betrokken partijen ondertekend is. De betrokken partijen betreffen mevrouw Tiny Kuiken, hierna te noemen Eigenstijl Leefstijlcoaching en de natuurlijke persoon die gecoacht gaat worden, hierna te noemen coachee en eventueel de opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden worden aan het eind van het kennismakingsgesprek, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, samen met de overeenkomst gemaild aan de coachee/ en of opdrachtgever en zijn vanaf dat moment van toepassing.

Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die bereid zijn om te leren. De coachee verklaart zich in te zullen spannen om verandering van het eigen gedrag te bewerkstelligen.

  1. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

Van coachee wordt een actieve houding en verantwoordelijkheid verwacht voor het bereiken van het in de overeenkomst omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Zowel coachee als opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

Eigenstijl Leefstijlcoaching spant zich in om de gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Eigenstijl Leefstijlcoaching is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Eigenstijl Leefstijlcoaching toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Eigenstijl Leefstijlcoaching verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Coachee en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling noch enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch of financieel advies. Coachee en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van coachee voor de te behalen resultaten van de coaching.

Wanneer Eigenstijl Leefstijlcoaching het zinvol of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan zij door derden worden bijgestaan.

Wanneer Eigenstijl Leefstijlcoaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Eigenstijl Leefstijlcoaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

  1. Sessies:

In de ondertekende overeenkomst staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.

De bijeenkomsten vinden plaats in de praktijkruimte van Eigenstijl Leefstijlcoaching aan De Swel 4 te Joure of op een andere overeengekomen locatie.

Inkorten van het in de overeenkomst vastgelegde traject is niet mogelijk. Uitbreiding in de tijd of in het aantal bijeenkomsten is mogelijk na overleg met coachee en opdrachtgever.

Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van coachee en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen coachee, opdrachtgever en Eigenstijl Leefstijlcoaching over voortgang en afronding van het traject.

Bij ziekte of wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen vanuit Eigenstijl Leefstijlcoaching of vanuit de coachee wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

Indien Eigenstijl Leefstijlcoaching door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden beschouwd als zijnde plaatsgevonden en voor 100% gefactureerd.

  1. Werkwijze:

Voor elke bijeenkomst brengt coachee de in de voorgaande sessie afgesproken opdrachten in. Tijdens de sessies wordt gereflecteerd en gehandeld vanuit het belang van de beoogde doelstelling van de coachee.

Coachee schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.

Inclusief voorbereiding wordt de tijdsinvestering van coachee geschat op 2 à 3 uur per bijeenkomst. Dit is exclusief eventuele reistijd.

  1. Geheimhouding:

Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door coachee wordt ingebracht, wordt door Eigenstijl Leefstijlcoaching vertrouwelijk behandeld. Eigenstijl Leefstijlcoaching en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten coachee om. Het staat coachee vrij om mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

  1. Voortgang en afronding:

Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Eigenstijl Leefstijlcoaching desgewenst aan coachee ter beschikking gesteld.

De afronding vindt plaats tijdens de laatste sessie waarbij naast evaluatie en reflectie ook borging van de resultaten aan de orde komt. In een eventueel afrondend driegesprek onderzoekt coachee met opdrachtgever en Eigenstijl Leefstijlcoaching in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden.

  1. Betaling en tarieven:

In de overeenkomst is de investering in tijd en geld opgenomen, exclusief eventuele reiskosten.

BTW bedragen zijn expliciet aangegeven.

Eventuele uitbreiding van het traject in extra sessies wordt per sessie voorafgaand aan de uitbreiding  gefactureerd.

Betaling dient voorafgaand aan het coachingstraject te geschieden en in elk geval binnen 5 dagen na factuurdatum. Het totaalbedrag kan desgevraagd in twee termijnen verdeeld worden.

Eigenstijl Leefstijlcoaching heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever dan wel coachee de betaling heeft verricht.

Eigenstijl Leefstijlcoaching behoudt zich het recht voor jaarlijks tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

  1. Geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Eigenstijl Leefstijlcoaching is Nederlands recht van toepassing.

Indien opdrachtgever c.q. coachee en Eigenstijl Leefstijlcoaching een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de Rechtbank te Leeuwarden bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

 

Meer ontspannen? Of juist meer bewegen? Meld je aan voor coaching op jouw doelstelling voor 2021. De eerste 3 aanmeldingen betalen €992 i.p.v. €1200! Meld je snel aan en start vandaag.